ลำดับ รายการ หน่วยนับ ค่าบริการ (บาท)
1 ห้องสามัญ วัน 400
2 ห้องพิเศษ วัน 1200