การแบ่งโครงสร้างหน่วยงาน ภารกิจที่รับผิดชอบและการแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน ของโรงพยาบาลศรีนคร