ด้วยโรงพยาบาลศรีนคร จะดำเนินการสอบคัดเลือกและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ  เป็นลูกจ้างชั่วคราว ยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  โรงพยาบาลศรีนคร  ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๐ รายละเอียดเพิ่มเติม