Attachments:
Download this file (MO2 1.4 กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.pdf)กฏกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560[ ]443 kB
Download this file (MOIT2(4)ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564.pdf)ประมวลจริยธรรมข้าราชการจริยธรรม พ.ศ.2564[ ]141 kB
Download this file (MOIT2(5)ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2564.pdf)ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564[ ]316 kB
Download this file (กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560.pdf)กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560.pdf[ ]436 kB
Download this file (ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564.pdf)ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564.pdf[ ]314 kB
Download this file (ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564.pdf)ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564.pdf[ ]143 kB
Download this file (ผังโครงสร้างหน่วยงานโรงพยาบาลศรีนคร ปรับปรุงใหม่ ปี2566.pdf)ผังโครงสร้างหน่วยงานโรงพยาบาลศรีนคร ปรับปรุงใหม่ ปี2566.pdf[ ]232 kB
Download this file (พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560.PDF)พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560[ ]286 kB
Download this file (พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560.pdf)พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560[ ]1372 kB
Download this file (พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง2561.pdf)พระราชชบัญญัติการเงินการคลัง พ.ศ.2561[ ]178 kB
Download this file (พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558.pdf)พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558[ ]806 kB
Download this file (ระ้บียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555.pdf)ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555[ ]3996 kB
Download this file (หน้าที่และอำนาจในการปฏิบัติงาน.pdf)หน้าที่และอำนาจในการปฏิบัติงาน.pdf[ ]65 kB
Download this file (เผยแพร่โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานของ รพ.ศรีนคร.pdf)เผยแพร่โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานของ รพ.ศรีนคร.pdf[ ]180 kB
Download this file (แนวทางปฏบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข.pdf)แนวทางปฏบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข.pdf[ ]125 kB
Download this file (โครงสร้างหน่วยงาน.pdf)โครงสร้างหน่วยงาน.pdf[ ]73 kB