ค่านิยม

          M : Mastery บุคลากรต้องมีภาวะผู้นำ  ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด

          O : Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ด้วยการกำหนดนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

          P : People Centered Approach  ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

          H : Humility  บุคลากรต้องอ่อนน้อมถ่อมตน

               
          


เข้มมุ่ง

          ๑. ปัญหาขาดสภาพคล่องด้านการเงิน


          ๒. ปัญหาเรื่องผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ( DM, HT, CA ) กลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะรุนแรงเฉียบพลัน ( AMI, Stroke) และโรคติดต่อ ( ไข้เลือดออก, TB )


          ๓. การตอบสนองความต้องการของผู้ให้และผู้รับบริการ

 

ปรับปรุง  26 ก.พ. 2561