ค่านิยม

          ผู้นำมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
          ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางของการทำงาน
          ทำงนเป็นทีม
          รับผิดชอบต่อจริยธรรม  มาตราฐานวิชาชีพ
          มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ


เข้มมุ่ง

          1.พัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยโดยมุ่งเน้นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (DM,HT)  กลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะรุนแรงเฉียบพลัน (AMI,Stroke)  โรคติดต่อ (อุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ)
          2.พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
          3.เพิ่มรายได้  ลดรายจ่าย