วิสัยทัศน์

          เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีระบบบริการสุขมีคุณภาพ  
ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม  ผู้ให้และผู้รับบริการมีความสุข


พันธกิจ

          ให้บริการสุขภาพโดยยึดมาตราฐาน  ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง  
ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม  
เสริมสร้างองค์กรให้มีความสุข