วิสัยทัศน์

          เป็นโรงพยาบาลของชุมชนที่มีคุณภาพ
ผู้รับบริการอบอุ่นใจ  ผู้ให้บริการมีความสุข


พันธกิจ

         ๑. จัดบริการสุขภาพ ๔ มิติ ( ป้องกัน รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟู ) แบบองค์รวมที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง


         ๒. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย


         ๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ


         ๔. ส่งเสริมบุคคลากรให้เก่งดีมีสุข


         ๕. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยเอื้อต่อการมีสุขภาพดี

           ปรับปรุง 26 กพ. 2561