เป้าประสงค์

          Goal๑. ผู้รับบริการได้รับการส่งเสริม ป้องกันโรค  การรักษาพยาบาล  การฟื้นสภาพที่มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย และพึงพอใจ


          Goal๒. ประชาชนมีสุขภาพดี


          Goal๓. ลดการป่วยและตายด้วยด้วยโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ 


          Goal๔. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ


          Goal๕. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพและทันสมัย


          Goal๖. มีระบบธรรมาภิบาลและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ


          Goal๗. มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังสุขภาพ


          Goal๘. บุคลากรมีสมรรถนะที่เหมาะสม เก่งดีมีสุข  


          Goal๙. สิงแวดล้อมมีความปลอดภัยและเอื้อต่อการมีสุขภาพดี

 

 

ยุทธศาสตร์

          ๑. พัฒนาคุณภาพระบบบริการ  ให้เป็นองค์กรที่น่าไว้วางใจแก่ผู้รับบริการ


          ๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย


          ๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล


          ๔. เสริมสร้างบุคลากรให้  เก่ง ดี  มีสุข


          ๕. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยเอื้อต่อการมีสุขภาพดี

 

ปรับปรุง 26 ก.พ. 2561