ยุทธศาสตร์

          1.ขับเคลื่อนการทำงานด้วยแผนและการนำองค์กร
          2.พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เน้นประสิทธิผลและป้องกันการเกิดผลกระทบเชิงลบ
          3.เสริมสร้างภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ
          4.พัฒนาระบบสารสนเทศให้ตอบสนองความต้องการ
          5.พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
          6.พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ