ลำดับ ชื่อ - สกุล ดำรงตำแหน่งปี
นายแพทย์สุพจน์     หาญนิรัญกูร ๒๕๒๙ - ๒๕๓๐
นายแพทย์วิเชียร     ดีเป็นธรรม ๒๕๓๐ - ๒๕๓๒
นายแพทย์วิชัย       วรรัตน์วิจิตร ๒๕๓๒ - ๒๕๔๑
นายแพทย์ปัญญา    ปลื้มสติ ๒๕๔๑ - ๒๕๔๓
นายแพทย์วิชัย       วรรัตน์วิจิตร ๒๕๔๓ - ๒๕๔๕
นายแพทย์สันติ       วงศ์ฝั้น ๒๕๔๕ - ๒๕๔๗
นายแพทย์ปองพล   วรปาณิ ๒๕๔๗ - ๒๕๕๐
นายแพทย์วิชัย       วรรัตน์วิจิตร ๒๕๕๐ - ๒๕๕๒
นายแพทย์พงศธร    เหลือหลาย ๒๕๕๒ - ปัจจุบัน