ค่านิยมหลัก

          M : Mastery บุคลากรต้องมีภาวะผู้นำ  ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด

          O : Originality สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ด้วยการกำหนดนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

          P : People Centered Approach  ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

          H : Humility  บุคลากรต้องอ่อนน้อมถ่อมตน

               
          

 

ปรับปรุง   ม.ค. 2566