ยุทธศาสตร์

          ๑. พัฒนาคุณภาพระบบบริการเป็นเลิศ  (Smart Service)


          ๒. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Smart Prevention,Promotion & Protection)


          ๓. บริหารจัดการเป็นเลิศและมีธรรมาภิบาล (Smart Governance)


          ๔. บุคลากรเป็นเลิศ (Smart People)

 

ปรับปรุง ม.ค. 2566