วิสัยทัศน์

          เป็นโรงพยาบาลชุมชนชั้นนำที่มีมาตรฐาน  ประชาชนมีสุขภาพดี  ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง
เป็นองค์กรแห่งความสุข ภายในปี ๒๕๖๙


พันธกิจ

         ๑. จัดบริการสุขภาพ ๔ มิติ ( ป้องกัน รักษา ส่งเสริม ฟื้นฟู ) แบบองค์รวมที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง


         ๒. บริหารจัดการระบบสุขภาพ และทรัพยากรด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล


         ๓. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยเอื้อต่อการมีสุขภาพดี


       

           ปรับปรุง  ม.ค. 2566