ตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๕ ( พ.ศ. ๒๔๑๔ - ๒๕๒๘ ) ที่จะจัดให้มีสถานบริการสาธารณสุข  ระดับภูมิภาคอย่างทั่วถึง   โดยจัดให้มีโรงพยาบาล ทุกอำเภอ  และ สถานีอนามัยในทุกตำบลทั่วประเทศ   อำเภอศรีนครเป็นอำเภอสุดท้ายของจังหวัดสุโขทัยที่คาดว่าจะได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลราวๆ ปลายแผน ฯ ๕ ได้มี การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ กับ องค์กรต่างๆ   ในชุมชนอย่างต่อเนื่องในการสำรวจ และ  คัดเลือกพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างซึ่งมีปัญหาและอุปสรรคบ้างพอสมควร  ในที่สุด คุณธวัช  ชุนนะวรรณ์ ( ขณะนั้นดำรงตำแหน่งกำนันตำบลศรีนคร) และ คุณเพ็ญพิศ  ชุนนะวรรณ์  ได้บริจาคที่ดินจำนวน  ๒๕ ไร่เศษ  สำหรับก่อสร้างโรงพยาบาลศรีนคร  ปีงบประมาณ ๒๕๒๘ กระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติงบประมาณ เป็นเงิน ๕,๒๙๔,๑๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ให้ดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลชุมชนขนาด ๑๐ เตียง  ในอำเภอศรีนครบนที่ดิน  บริจาคดังกล่าว และ  เสร็จเป็นโรงพยาบาลศรีนคร  เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๒๙       โรงพยาบาลศรีนคร สามารถเปิดดำเนินการให้บริการด้านสาธารณ-สุข   แก่ประชาชนทั่วไปใน อำเภอศรีนคร และ อำเภอใกล้เคียงได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๙ ขณะที่โรงพยาบาลเปิดให้บริการครั้งแรกมีบุคลากรเป็นข้าราชการ  ๒๐  ตำแหน่งและลูกจ้างประจำเพียง  ๓ ตำ-แหน่งเท่านั้น  หลังจากได้เปิดให้บริการกับประชาชนทั่วไปประมาณ ๑ ปี  โรงพยาบาลศรีนคร ได้กระทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น คือ  นายแพทย์ไฟโรจน์  นิงสานนท์  เป็นประธานในพิธี
     ในปีงบประมาณ ๒๕๓๘ กระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติงบประมาณเป็นจำนวนเงิน  ๑๕,๐๑๐,๐๐๐ บาท  (สิบห้าล้านหนึ่ง
หมื่นบาทถ้วน ) ให้ดำนินการก่อสร้างเพื่อขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด  ๓๐  เตียง  และ ในการนี้ คุณธวัช และ คุณเพ็ญพิศ
ชุนนะวรรณ์ ก็ได้บริจาคที่ดินอีกจำนวน ๑ ไร่ ๑ งาน เพื่อรองรับการก่อสร้างอาคารต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นและ การก่อสร้างก็ได้ดำเนินการจนเสร็จ สามารถเปิดให้บริการต่างๆ ได้เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๓๙ สำหรับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการได้กระทำขึ้นในวันที่  ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๔๐  โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข  คือนายแพทย์ปรากรม  วุฒิพงศ์   เป็นประธานในพิธี